ເຮືອນ >ຜະລິດຕະພັນ >ເຄື່ອງບັນທຶກການຂັບຂີ່ລົດ>ເຄື່ອງບັນທຶກການຂັບຖ່າຍດ້ວຍກ້ອງຄູ່

ເຄື່ອງບັນທຶກການຂັບຖ່າຍດ້ວຍກ້ອງຄູ່

<1>